Prohlášení GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI

FERATT fashion s.r.o.

 Společnost FERATT fashion s.r.o. se sídlem Ocelářská 836/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27783511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 29581 kontaktní e-mailová adresa: marketing@feratt.cz , web: www.panskamoda.cz (dále také jen „Společnost“) poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů.

 Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

 Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

 Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

 Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Společnost ručí za nakládání s osobními údaji pouze ve svých produktech a službách. Společnost prohlašuje, že veškeré interní procesy probíhající v Společnosti jsou v souladu se shora uvedenými předpisy

 PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 NAPLNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ VE SMYSLU KAPITOLY III. GDPR

Společnost prohlašuje, že umožňuje subjektu údajů nebo jím pověřené třetí osobě nebo správci osobních údajů, aby splnil požadavky, které jsou stanoveny GDPR ve vztahu k subjektům údajů a k naplnění práv subjektů údajů ve smyslu kapitoly III. GDPR, spočívající v možnosti:

 1. splnění práva na informace pro subjekt údajů;
 2. splnění práva na přístup pro subjekt údajů;
 3. splnění práva na opravu;
 4. splnění práva na výmaz;
 5. splnění práva na omezení zpracování;
 6. splnění oznamovací povinnosti;
 7. splnění práva na přenositelnost údajů;
 8. splnění práva vznést námitku;
 9. práva subjektů údajů vyplývající z automatizovaného rozhodování nebo profilování;
 10. splnění dalších práv subjektů údajů ve smyslu GDPR.

 

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělených Vámi naší Společnosti, nás můžete kontaktovat:

 • zasláním emailu na marketing@feratt.cz
 • na tel. čísle: +420 770 131 595
 • osobně nebo poštou na adrese: FERATT fashion s.r.o., Ocelářská 836/35, 703 00 Ostrava, Vítkovice

 

V Ostravě dne 1. ledna 2019                                                    FERATT fashion s.r.o.