Velká letní soutěž - s FERATT na cestách

Úplná pravidla a podmínky soutěže:  

 

Pořadatel soutěže  

Pořadatel soutěže „VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ – S FERATT NA CESTÁCHje obchodní společnost FERATT fashion s.r.o. se sídlem na ulici Ocelářská 836/35, Ostrava- Vítkovice. Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 29581, vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále též „Pořadatel“). 

 

Doba a místo konání soutěže  

Soutěž probíhá od 15. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (včetně) výhradně na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/ferattfashion, a to konkrétně pod soutěžním příspěvkem, u kterého je odkaz na tato pravidla. 

 

O co se soutěží 

Soutěží se o 2 nákupy v hodnotě 5000 Kč na jedné z prodejen FERATT. Seznam prodejen naleznete na https://www.panskamoda.cz/vse-o-nakupu/kontakty/ 

 

Podmínky pro účast v soutěži:  

  1. Staňte se fanouškem Facebook stránky @ferattfashion (https://www.facebook.com/ferattfashion).
  2. Vložte do komentáře pod soutěžní příspěvek vlastní fotografii ve „Feratt outfitu“ z dovolené či služební cesty.
  3. Dejte „To se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku, který odkazuje na tato pravidla. 
     

Komentář musí být vložen pod soutěžní příspěvek. Fotografie zaslané do soukromých zpráv nebudou do soutěže a vyhodnocení zařazeny. Celkový počet komentářů není omezen. Každý soutěžící však může vložit jen jeden soutěžní komentář za celou dobu konání soutěže. 

Za sdílení soutěžního příspěvku budeme rádi, není však podmínkou pro účast v soutěži. 

 

Vyhodnocení soutěže  

Výherci budou vybráni do 15. 9. 2022. Vyhlášení výherců proběhne na FB v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím FB zprávy. 
 

Vybráni budou 2 výherci, každý z nich získá nákup v hodnotě 5000 Kč v jedné z našich kamenných prodejen FERATT. Prvním výhercem bude ten, kdo získá nejvíce „To se mi líbí“ u svého komentáře s přiloženou fotografií.  Druhý výherce bude vybrán interně Pořadatelem – vybírat budeme z fotografií, které jsou vloženy v komentářích tohoto příspěvku a jsou nejvíce originální.   

 

Účastníci soutěže a pravidla 

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která splní stanovená pravidla soutěže.  

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.  

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti FERATT fashion s.r.o., jakož i osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v plném znění dále pak jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže.  

V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že účastníci porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.  

Výherce bude informován formou zprávy na sociální síti Facebook. V případě, že po 7 dnech od kontaktování výherce neobdržíme žádnou odezvu ani reakci, bude osmý den vylosován nový výherce a původnímu výherci tak zaniká nárok na výhru.  

Výherní poukaz bude předán v prodejně FERATT určené dle domluvy s výhercem. 

 

Autorská práva a Osobní údaje 

Soutěžící potvrzuje, že osoby zobrazeny na fotografii svolily se zachycením své podoby a odpovídá za to, že zveřejněním soutěžního příspěvku (fotografie) na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských ani osobních práv třetích osob. Současně uděluje vložením příspěvku souhlas se zveřejněním fotografie osoby, jejíž podobizna je zachycena a zveřejněna na facebookovém profilu Pořadatele, jakož i jiným způsobům zveřejnění. 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ve spojení se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, a e-mail a uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a v případě výhry se zveřejněním svého jména a příjmení a výherního příspěvku. 

S vašimi osobními údaji nakládáme pouze v rámci oprávněného zájmu. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa na Facebooku, adresu pro doručování, podobizna na profilové fotce, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže.  

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele. Právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva detailně uvedena a upravena v zásadách pořadatele na https://www.panskamoda.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/. 

Současně účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor příspěvku svou účastí v soutěži výslovně uděluje Pořadateli a Organizátorovi neomezenou bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře/komentářů s přiloženou fotografií vytvořených Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže příspěvky i komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře a fotografie, a že jím vložené komentáře a fotografie neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na Facebooku mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. 


 Vyloučení ze Soutěže 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Facebookového účtů, nemá nárok na výhru. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

 

 Závěrečná ustanovení  

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže či tuto soutěž ze závažných důvodů zkrátit, přerušit nebo zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.  

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.  

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.  

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu sídla firmy do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.  

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena. Facebook nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook.